Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden S1.TV

Definities

Aanbieder: Social1nfluencers B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Passeerdersgracht 18 (1016 XH) Amsterdam.

Bijdrage: een bijdrage van een Gebruiker op de Website door middel van bijvoorbeeld deelname aan een forum, chat of het plaatsen van teksten en/of audio- en beeldmateriaal.

Content: (audio)visuele informatie en tekstueel materiaal (waaronder maar niet uitsluitend begrepen films, televisieseries, documentaires, clips, stills, afbeeldingen, footage, previews, samples, fragmenten, teasers, promotiemateriaal, beschrijvingen, biografische informatie etc.) welke door Aanbieder op het Platform is geüpload.

Dienst: de service van Aanbieder die het Gebruiker mogelijk maakt om op het Platform Content te kunnen afnemen.

Exploitatie: elk (her)gebruik van Content door Aanbieder of haar Mediapartners, waaronder maar niet beperkt tot het (her)gebruiken van de Content (en/of bewerkingen daarvan door Aanbieder ter promotie van de Content tenzij de Contractant daartegen bezwaar maakt).

Gebruiker: de natuurlijke persoon die Content kan afnemen van het Platform.

Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden die gelden tussen de Gebruiker en Aanbieder met betrekking tot het afnemen van Content.

Mediapartners: derden met wie Aanbieder overeenkomsten heeft gesloten of gaat sluiten ter verdere Exploitatie van het Platform.

Platform: het platform ‘S1.tv’ waarop de Dienst wordt aangeboden.

Systeemvereisten: de technische vereisten voor het medium waarop de Content kan worden afgespeeld en de internetverbinding via welke de Content kan worden afgespeeld, welke van tijd tot tijd door Aanbieder worden vastgesteld.

Website: de website van Aanbieder met URL www.s1.tv.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van het Platform op de Website Aanbieder wordt beheerd.

De Content

 1. Content op het Platform kan van tijd tot tijd variëren. Aanbieder behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen en/of te verwijderen.
 2. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat de Systeemvereisten en/of de bandbreedte van de internet-verbinding op het door hem gebruikte medium voldoende is voor afnemen en bekijken van Content.

Gebruik van de Dienst

 1. De door Aanbieder aangeboden Dienst is beschikbaar voor personen voor alle leeftijden.
 2. Op sommige pagina’s binnen de Website of op het Platform is het mogelijk voor Gebruikers een Bijdrage te leveren. Ten aanzien van de Bijdragen geldt het volgende:
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om berichten te plaatsen op de Website die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt, zoals bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische uitlatingen. Aanbieder behoudt zich het recht voor om dergelijk uitingen van de Website te verwijderen.
 • Gebruiker levert een Bijdrage op eigen titel en verantwoordelijkheid. De redactie van de Website bekijkt de Bijdragen niet vooraf – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven- en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid.
 • Een Bijdrage geeft niet de mening of het beleid van Aanbieder weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan via links op de Website kennis genomen kan worden.
 • Gebruiker garandeert dat hij over alle (intellectuele eigendoms-) rechten van de een Bijdrage beschikt, dan wel dat hij ter zake het gebruik van de materialen in de Bijdragen een licentie heeft verkregen en vrijwaart Aanbieder ter zake voor mogelijke aanspraken van derden.
 • Gebruiker draagt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn Bijdrage over aan Aanbieder door middel van de plaatsing van die Bijdrage op de Website. Indien overdracht op deze wijze niet mogelijk is zal Gebruiker medewerking verlenen aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op deze Bijdrage aan Aanbieder.
 • Gebruiker stemt door plaatsing van een Bijdrage op de Website ermee in dat Aanbieder gerechtigd is de Bijdrage onbeperkt en ongeacht welke wijze van exploitatie in iedere vorm van media, te exploiteren zonder gehouden te zijn hiervoor een vergoeding te verstrekken aan Gebruiker.
 • Gebruiker zal geen commerciële uitingen op de Websites plaatsen.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Gebruiker erkent dat het materiaal op de Website en/of het Platform en al hetgeen wordt getoond middels de Dienst, met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud, de scripts, software en databanken die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die eigendom zijn van Aanbieder en/of haar licentiegevers en worden beschermd door toepasselijke wet-en regelgeving. Gebruiker stemt ermee in dat Gebruiker dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zal gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. De inhoud van de Website en het Platform is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van Aanbieder vereist.
 4. Aanbieder verklaart dat zij van rechthebbenden de nodige rechten heeft verkregen.
 5. Gebruiker begrijpt dat de Content technische beveiliging bevat, aangebracht door Aanbieder en/of haar licentiegevers, om de digitale informatie te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de verleende licentie. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan de door of namens Aanbieder aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen en Gebruiker stemt er dan ook mee in geen enkel element van de beveiliging van de Content of de Dienst te zullen (proberen te) schenden, omzeilen, reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen of op andere wijze bewerken.

Aansprakelijkheid

 1. Aanbieder verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de afspeelapparatuur of de Systeemvereisten of internetverbinding van de Gebruiker. De minimale functionaliteiten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website in de Systeemvereisten.
 2. Aanbieder spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de Website en het Platform zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties.
 3. Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de Content. Gebruiker is zich ervan bewust dat de Content door derden is gemaakt en dat Aanbieder slechts een platform biedt om de Content te kunnen vinden en afspelen.
 4. De beschikbaarheid van Content, ieder aanbod van Aanbieder, op haar Website, Platform of anderszins, is vrijblijvend. Aanbieder is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar sites van derden en informatie die op de Website te vinden is.
 5. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door Aanbieder ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.

Overig

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op ieder gebruik van Dienst en bezoek van de Website en het Platform door Gebruiker.
 2. Aanbieder behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Gebruikersvoorwaarden. De meest actuele versie van de Gebruikersvoorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.
 3. De nietigheid van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan.
 4. Aanbieder kan ten aanzien van bepaalde Content samenwerken met derde partijen (waaronder Mediapartners). Indien diensten of producten worden geleverd en uitgevoerd door derde partijen verwijst Aanbieder voor de voorwaarden waaronder deze diensten of producten worden geleverd nadrukkelijk naar de voorwaarden van deze partij.
 5. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy- en Cookie beleid van SBS Broadcasting B.V. van toepassing zoals dat is gepubliceerd op de Website. Aanbieder is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 6. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Laatst gewijzigd 4 november 2015